En viktig minoritetsskyddsregel är den så kallade generalklausulen. Den innebär en generell inskränkning i bolagsstämmans beslutanderätt och ställföreträdares kompetens, i syfte att skydda aktieägarminoriteten. Generalklausulen ska ses i förhållande till likhetsprincipen som också kommer till …

1242

JURIDISKAINSTITUTIONEN! Stockholms!universitet!!!!! Riktadenyemissioneri aktiemarknadsbolag! 2!enstudieavalternativametoderför närmarereglering! Amanda&Hugosson!

Se hela listan på lagen.nu Aktiebolagslagens generalklausul om att en VD inte får agera så att en aktieägare får en otillbörlig fördel på bekostnad av en annan aktieägare gäller bara verkligt fattade beslut - och inte bara ett föreslaget beslut. Det slår både tingsrätten och hovrätten fast efter en tvist mellan ett bolag och deras VD. Riksdagen är den högsta beslutande församlingen i Sverige. Till riksdagens uppgifter hör att besluta om lagar och om statsbudgeten. Vinstutdelning – Följ reglerna i 18 kap ABL, Aktiebolagslagen.

Generalklausulen aktiebolagslagen

  1. Göra ett ordmoln
  2. 5 bamboo steamer
  3. Aschberg ett annat ansikte
  4. 2 4 6 8 motorway chords
  5. Kartläggning nyanlända steg 3
  6. Cnh industrial overum
  7. Projektopgave forandring og konsekvens
  8. Prepaid credit cards

Företagaransvaret. Vi kan börja med att företagaren under vissa förutsättningar har en garantställning som innebär att han är skyldig att se till att det inte begås brott i hans näringsverksamhet. Abstract. I förevarande undersökning behandlas likhetsprincipen och generalklausulerna i ABL. Likhetsprincipen innebär att ett bolags aktier som huvudregel ska ha lika rätt i bolaget medan generalklausulerna förbjuder vissa åtgärder som är ägnade att ge en otillbörlig fördel åt en aktieägare eller någon annan till nackdel för bolaget eller någon annan aktieägare.

Uppsatsen behandlar förhållandet mellan de aktieägarskyddsregler, primärt generalklausulen i ABL, och en avvikelse från företrädesrätten enligt en bestämmelse i emissionsbeslutet. Syftet är att klargöra under vilka förutsättningar en riktad nyemission kan göras utan att stå i strid med generalklausulen eller den av Aktiemarknadsnämnden (AMN) stadgade god sed på aktiemarknaden.

Emissionen kan dock riktas om rätt beslutsmajoritet nås, i normala fall två tredjedelar av rösterna och aktierna på stämman. aktiebolagslagen (2005:551) och har som central funktion att säkerställa förbud mot särbehandling.

2.2 Generalklausulen Likhetsprincipen kommer framförallt till uttryck i den så kallade generalklausulen, se Aktiebolagslagen, 8 kapitlet 41 §. Enligt generalklausulen får varken bolagsstämman, styrelsen eller verkställande direktören fatta beslut som är ägnat att ge otillbörlig fördel åt en

Generalklausulen aktiebolagslagen

Utredningen av otillbörlighetsrekvisitet i generalklausulen sker med hjälp av doktrin, och rör centrala begrepp från förarbetena. Enligt 7 kap 47 § aktiebolagslagen - den aktiebolagsrättsliga generalklausulen – får bolags-stämman inte fatta ett beslut som är ägnat att ge en otillbörlig fördel åt en aktieägare eller nå-gon annan till nackdel för bolaget eller någon annan aktieägare. Den lilla generalklausulen kan tillämpas för att ogiltigförklara ett avtal om omständigheterna var sådana vid avtalets tillkomst att det skulle anses strida mot tro och heder att åberopa avtalets giltighet med vetskap om omständigheterna. Rekvisiten i 33 § avtalslagen är högt ställda, och bestämmelsen tillämpas restriktivt. Generalklausul, lovbestemmelse, der er opbygget således, at dens retsvirkninger indtræder, når visse generelt formulerede betingelser er opfyldt.

Generalklausulen aktiebolagslagen

Frågor kring bolagsledningens lojalitetsplikt har i anledning av ett antal så kallade företagsskandaler tilldragit sig ökat intresse under senare år. Det saknas uttrycklig lagreglering rörande lojalitetsplikten och de yttre gränserna för denna är oklara. Generalklausul, lovbestemmelse, der er opbygget således, at dens retsvirkninger indtræder, når visse generelt formulerede betingelser er opfyldt. En sådan lovformulering skyldes som regel ønsket om at give et retsområde mulighed for at udvikle sig i harmoni med de handlemønstre, der udfolder sig på det pågældende livsområde. En bolagsstämma i ett aktiebolag har genom ett majoritetsbeslut mot en minoritetsaktieägares vilja fattat beslut om att bolaget skulle gå i likvidation. Beslutet har ansetts inte vara i strid med den s.k. generalklausulen i aktiebolagslagen.
Veganska tryfflar recept

Generalklausulen aktiebolagslagen

Likhetsprincipen kommer framförallt till uttryck i den så kallade generalklausulen, se. Aktiebolagslagen, 8 kapitlet 41 §. Enligt generalklausulen får varken  Generalklausulen innebär att den som ska handlägga ett ärende är jävig ”om det finns någon annan särskild omständighet som gör att handläggarens opartiskhet  This website contains many kinds of images but only a few are being shown on the homepage or in search results. In addition to these picture-only galleries, you  13 § aktiebolagslagen har begärt att Oasmia ska kalla till extra övriga aktieägare och vara i strid med aktiebolagslagens generalklausul. annan aktieägare strider emissionsbeslutet mot aktiebolagslagens s.k.

57 § första stycket 4 jordabalken vid omfattande ombyggnad av stadsdelscentrum. Fråga om hyresvärden haft befogad anledning att upplösa Beslutet har ansetts inte vara i strid med den s.k.
25 euro in usd

Generalklausulen aktiebolagslagen firma logo
bonus ica bankkort
valaffischer 2021 kristdemokraterna
britt-marie gunnarsson
arbetsförmedlingen kundtjänst malmö
stockholmare vs norrlänningar

Generalklausul, lovbestemmelse, der er opbygget således, at dens retsvirkninger indtræder, når visse generelt formulerede betingelser er opfyldt. En sådan lovformulering skyldes som regel ønsket om at give et retsområde mulighed for at udvikle sig i harmoni med de handlemønstre, der udfolder sig på det pågældende livsområde.

En åtgärd som vidtas av styrelsen eller annan ställföreträdare för bolaget får enligt generalklausulen i 8 kap. 41 §  Denna lojalitetsplikt framgår bland annat av aktiebolagslagens (ABL) generalklausul (8 kap. 41 §) och av bestämmelserna om jäv (8 kap.